ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η διαδικασία εξέλιξης κάθε νέου έργου ακολουθεί συγκεκριμέναβήματα, από την αρχική φάση του σχεδιασμού μέχρι την ολοκλήρωση τηςκατασκευής. Ο βασικός αυτός άξονας μεθοδολογίας του αρχιτέκτοναΣτέφανου Βασδέκη εξασφαλίζει την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε μικρής ήμεγάλης κλίμακας έργου.

Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Μετά την αρχική επικοινωνία εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια κάποιο νέο έργο, η πρώτη συνάντηση με τονενδιαφερόμενο γίνεται σχεδόν πάντα στο φυσικόπεριβάλλον του οικοπέδου. Εκ πρώτης όψεωςαποτυπώνονται τα βασικά χαρακτηριστικά τουοικοπέδου (τοποθεσία, προσανατολισμός, θέα, πιθανήκλίση του εδάφους, θέση γειτονικών κτισμάτων κτλ.)που καθορίζουν τις βασικές αρχές σχεδιασμού.Ταυτόχρονα ανταλλάσσονται οι πρώτες σκέψεις καιαπόψεις για την προσέγγιση του έργου μεταξύιδιοκτήτη και αρχιτέκτονα.

ΣΚΙΤΣΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Αρχιτεκτονική Προμελέτη

Το πρώτο στάδιο κάθε έργου είναι η αρχιτεκτονικήπρομελέτη, κατά την όποια καταγράφονται καιεπεξεργάζονται τα δεδομένα του κάθε έργου που σεμεγάλο βαθμό καθορίζουν το τελικό αποτέλεσμα.

Ερευνούμε τους όρους δόμησης, τα ιδιαίτεραχαρακτηριστικά της περιοχής στην όποια ανήκει, ενώταυτόχρονα μέσα από δημιουργικές συναντήσειςκαταγράφουμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες τουενδιαφερόμενου.

Αφού καθορίσουμε το κτιριολογικό πρόγραμμα, τιςλειτουργικές προϋποθέσεις και την αισθητική τουκτιρίου, διερευνούμε ένα μεγάλο αριθμό εναλλακτικώνσεναρίων με την βοήθεια σκίτσων και προσχεδίων,ώστε ο ιδιοκτήτης να έχει την δυνατότητα ναεπιλέξει αυτή που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τουμε τον πληρέστερο τρόπο. Κατά την διαδικασίαεπιλογής, βάση της πολύχρονης εμπειρίας μας,καθοδηγούμε τον πελάτη στην ιδανική λύσηλαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές παραμέτρους.

ΚΥΡΙΩΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
1
Οριστική Αρχιτεκτονική Μελέτη

Αφού επιλεχθεί η ιδανική λύση μέσα από ταεκτεταμένα προσχέδια στο στάδιο της προμελέτης,προχωράμε στην οριστική αρχιτεκτονική μελέτη. Στοστάδιο αυτό σχεδιάζουμε με ακρίβεια το κτίριοστοχεύοντας στην υψηλή αισθητική και στηνικανοποίηση τόσο των αντικειμενικών αναγκών, αλλάκαι των επιθυμιών των χρηστών. Αξιοποιούμε ταχαρακτηριστικά του μικροκλίματος της περιοχής καιμε την χρήση νέων τεχνολογιών σχεδιάζουμεβιοκλιματικά κτίρια φιλικά προς το περιβάλλον.Ανάμεσα στους στόχους μας είναι η διαχρονικότητακαι η αντοχή μιας κατασκευής σε βάθος χρόνου, αλλάκαι η τήρηση του οικονομικού προϋπολογισμού τουκάθε πελάτη.

Στο στάδιο της οριστικής μελέτης γίνεται πλήρηςπαρουσίαση του μελλοντικού κτιρίου. Αυτόεπιτυγχάνεται με λεπτομερή σχέδια, με τρισδιάστατηφωτορεαλιστική απεικόνιση (εικόνες και video) καιτέλος με την κατασκευή μακέτας. Με τον τρόπο αυτό οπελάτης έχει την δυνατότητα να δει από την αρχή τουέργου την τελική ρεαλιστική εικόνα του κτιρίου του.

2
ΚΥΡΙΩΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Έκδοση οικοδομικών αδειών

Η διαδικασία των μελετών ολοκληρώνεται με τηνέκδοση των απαιτούμενων αδειών από τους αρμόδιουςφορείς (υπηρεσίες δόμησης, αρχαιολογία κτλ). Ηαπαραίτητη διαδικασία περιλαμβάνει πλήθος μελετών(τοπογραφική, αρχιτεκτονική, στατική, μηχανολογικήκτλ), καθώς και δικαιολογητικά και εγκρίσεις απόδημόσιους φορείς, ανάλογα με το μέγεθος και τηνχρήση του κτιρίου. Το γραφείο μας αναλαμβάνει τηνσυνεργασία και τον συντονισμό όλων των απαραίτητωνειδικοτήτων (τοπογράφων, πολιτικών μηχανικών,μηχανολόγων κτλ).

3
ΚΥΡΙΩΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Μελέτη εφαρμογής

Μετά την έκδοση των απαιτούμενων αδειών ακολουθεί ημελέτη εφαρμογής που συνοδεύει την ορθή κατασκευήκάθε έργου. Μέσω αυτής καθορίζονται όλες οιλεπτομέρειες που αφορούν τα δομικά υλικά, τατεχνικά χαρακτηριστικά και την εφαρμογή τους.

Δημιουργείται ένα αναλυτικό τεύχος, πουπεριλαμβάνει λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια,επιμετρήσεις και χρονοδιαγράμματα. Στο στάδιο αυτόπροδιαγράφονται με ακρίβεια όλα τα υλικά και οτρόπος κατασκευής με τις πιο σύγχρονες μεθόδους. Τοεγχειρίδιο συνοδεύει όλη την φάση κατασκευής τουκτιρίου, και ενημερώνεται ανάλογα με τις ιδιαίτερεςανάγκες που προκύπτουν στην πολύπλοκη φάση τηςανέγερσης. Η μελέτη εφαρμογής εξασφαλίζει στονιδιοκτήτη την αρτιότερη εκτέλεση του έργου και τηντήρηση του οικονομικού προϋπολογισμού.

Η διαχρονική πορεία και η μεγάλη μας εμπειρία σεπολύπλοκα τεχνικά έργα, μας δίνει την δυνατότητα ναανταποκρινόμαστε άμεσα με λύσεις και εναλλακτικέςπροτάσεις για ότι και αν προκύψει.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ
Επίβλεψη έργου κατασκευής

Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου, επιβλέπουμεκαι ελέγχουμε την πορεία των εργασιών, καθοδηγώνταςτην κατασκευή του κτιρίου μέσω της μελέτηςεφαρμογής. Ενημερώνουμε την μελέτη σε κάθε στάδιοώστε να συμβάλουμε με τον τρόπο αυτό στον ποιοτικόκαι οικονομικό έλεγχο της εξέλιξης των οικοδομικώνεργασιών. Σε κάθε μας έργο φροντίζουμε να τηρούνταιοι απαραίτητες υψηλές προδιαγραφές για την ασφάλειαόλων των εργαζομένων.

Η επίβλεψη του έργου εξασφαλίζει στον ιδιοκτήτηαυστηρές προδιαγραφές σε όλες τις κατασκευαστικέςδιαδικασίες, αλλά και την τήρηση του οικονομικούπροϋπολογισμού κάθε έργου.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ